Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Rasoul Aghchehli 28/01/1998 200 82 340 315 1 0 4 5 Kalleh Mazandaran
3 Esmaeil Mosaferdashliboroun 21/11/1997 192 71 310 290 1 0 4 5 PAS
4 Hamid Hamoodi 26/06/1995 195 83 317 305 0 0 6 6 Sarmayeh Bank
6 Rahman Taghi Zadeh c 26/07/1995 205 98 348 328 0 0 5 5 SAIPA
8 Salim Cheperli 19/12/1996 201 80 340 330 0 0 0 0 SHAHDAB YAZD
9 Sahand Allah Verdian 08/12/1995 199 88 338 312 0 0 8 8 Saipa
12 Saeed Javaheri Tavana 06/03/1995 192 78 345 335 0 0 0 0 Saipa
14 Javad Karimisouchelmaei 01/03/1998 204 104 330 310 1 0 4 5
15 Aliasghar Mojarad 30/10/1997 205 90 330 310 1 0 4 5
17 Amir Khodaparasti 16/08/1995 193 88 350 340 0 0 0 0 Urmia
18 Jaber Esmaeilpoor 11/02/1995 200 100 335 315 0 0 0 0 Omran Sari
19 Esmaeil Talebi Khameneh 09/06/1998 190 80 295 275 1 0 4 5 SHAHRDARI VARAMIN